top of page

Før du anskaffer en hund.... 
Before buying a dog....

For English, scroll down


I Norge anses hunder som en vare, men vi som selger av hunder ser ikke slik på dem!

Vi leter etter den perfekte eieren, det perfekte hjemmet til hver enkelt valp, for at akkurat din valp skal få best mulig start på livet. Vi gir fra oss et levende vesen som er helt avhengig av deg! Hunden er en venn, treningskamerat, kompis, et familiemedlem som skal være hos deg i mange år fremover. Det betyr at når du anskaffer deg en hund, så må du planlegge din livssituasjon mange år fremover i tid.  

Tenk over disse punktene:


 - Har du økonomi til det? Det koster penger å ha hund. Det blir fort dyrt! 
 - Har du satt deg inn i hvor mye en hund krever av stell, trening og kontakt?
 - Skal du bli gravid?  Har du fortsatt tid til hunden når du får baby? 
 - Baserer du hundekjøpet på at dere er to? Hva skjer da ved samlivsbrudd? Hvem skal ha hunden?
 - Skal du flytte? Har du mulighet til å flytte til et sted hvor du kan ha hund?
 - Skal du flytte for å studere/gå på skole? Kan du ta med deg hunden? Kan noen andre passe hunden
    mens du er student?


Dette er bare noen av de vanligste årsakene til at hunder omplasseres.
Disse begrunnelsene er ikke gode grunner til å kvitte seg med hunden. Du omplasserer ikke et familiemedlem fordi livssituasjonen endrer seg, og du plutselig ikke har tid lengre! 
Du prioriterer heller annerledes, og lager tid. 
Før du anskaffer deg en hund må du vurdere om du har tid og økonomi til å ha hund! 

Når du anskaffer deg en hund, følger det med forpliktelser og ansvar!


Du som anskaffer deg hund forplikter du deg til å: 


  - gi hunden et godt, kjærlig hjem i 10 år +

 - gi hunden hundemat av god kvalitet.

  - gi hunden tilstrekkelig med fysisk mosjon.

  - gi hunden tilstrekkelig med mental stimuli.

  - sørge for at nødvendige vaksiner blir fulgt opp.

  - sørge for at hunden får veterinærhjelp hvis den skulle bli syk eller skadet.

  - forsikre hunden, slik at hunden ikke lider fordi du syns det er "for dyrt å ta med hunden til vetreinær." 


  - sørge for at hunden har en pålitelig "barnevakt" som kan passe den hvis du skal på ferie.
 


  Hvis du ikke kan gi hunden dette, bør du spørre deg selv om dette er riktig tidspunkt for deg å anskaffe hund.

  Hvis du ikke vil eller over hodet ikke har mulighet til å gi hunden dette, bør du vurdere på nytt om hund er         riktig valg av kjæledyr for deg.
______________________________________________________________________________________________________

 

English :

In Norway dogs are considered a "thing", but we do not look at it that way! 
We're looking for the perfect owner, the perfect home for each puppy, so that just your puppy gets the best possible start in life. We are selling a living being that is totally dependent on you! The dog is a friend, a fitness buddy, buddy, a family member to be with you for years to come. This means that when you purchase a dog, you have to plan your life situation for many years into the future.

Think about these tings:


- Can you finance it? It costs money to have a dog. It quickly becomes expensive!
- Do you know how much a dog requires  of grooming, training and contact?
- Planning on getting pregnant? Do you still have time for your dog when you get the baby?
- Do you base the purchase on being two? What if you breakup? Who should have the dog?
- Are you moving? You have the opportunity to move to a place where you can have a dog?
- Are you moving to study/go to school? Can you bring your dog? Can anyone else care for your dog while you     are a student?These are just some of the reasons why dogs are being relocated. These reasons are not good reasons to get rid of your dog. You don't get rid of a family member because your life situation changes and you no longer have the time! You prioritize rather different, and find the time.

Before you get a dog you must consider whether you have the time and finances to get a dog!
When you get a dog, you have a commitment and responsebility!When you get a dog, you commit to:

  
- give the dog a loving and caring home for 10 years +

 - give the dog high quality dogfood. 

  - give the dog enough physical exercise.

  - give the dog enough mental stimulation.

  - ensure that appropriate vaccines are followed up.

  - make sure your dog gets veterinary assistance if it should become ill or injured.

  - ensure the dog, so the dog does not suffer because you think it is "too expensive to take your dog to the            veterinarian."

  - make sure you have someone trustworthy to "babysit" your dog if you are going on a vacation.
  If you can`t give this your dog, you should ask yourself if this is the right time for you to be getting a dog.

 If you don`t want to or if it`s not possible for you at all to give this to your dog, you should consider again        whether a dog is the right choice of pet for you.

 

bottom of page