top of page

Om oss - About us

For English, scroll downVi er en familie på 3 personer som bor på et småbruk på Byneset i Sør-Trøndelag, ca. 25 minutters kjøretur Trondheim. Vi har  1 katte og 3 Hvite Gjeterhunder som bor sammen med oss per i dag.

Mette Vikan

Jeg har drevet aktivt med hund siden 1997, og har eid hunder av flere forskjellige raser, deriblandt Irsk Setter, Rhodesian Ridgeback, Schäfer, Cairn terrier og Hvit Gjeterhund. Jeg fikk min første Hvite Gjeterhund i 2012.

Til tross for at dette er et ferskt oppdrett har jeg drevet  med avl og oppdrett av schäfer i mange år, og i senere tid også av Hvit Gjeterhund.

Jeg har konkurrert i lydighet og er blant annet Midt-Norsk mester i lydighet. Trener en del blodspor men også noe SL1 spor. I de siste årene er det hovedsakelig utstilling som har vært prioritert.
 

Jeg er utdannet figurant for Mentalbeskrivelse (MH) og Funksjonsanalyse (FA).

Jeg sitter som styremedlem i NKK (Norsk Kennel Klub) Region Trøndelag og vil gjennomføre NKKs oppdretterskole del 1 i oktober 2016 og del 2 høsten 2017. Videre skal det gjennomføres kynologikurs våren 2017.
 

B43R1868-web.jpg

Mette with Cap, Amarah,  Alarich, Gipsy, Aschando and Sissi

Marius Trane

Jeg er ganske så ny i gamet, og ble interessert i hund og hundesport  når Mette tok med seg schäferhunden  Rewyrs In-Ter-Mezzo hjem på Byneset i 2012. Siden den gang, har jeg gått flere kurs, og blitt ivrig etter å lære mer for å forstå hundene bedre. Jeg er utdannet figurant for Mentalbeskrivelse (MH), RIK gr. C og Funksjonsanalyse (FA).

Marius with Quenzi

Vårt oppdrett og avlsstrategi:

Vi ønsker å drive et lite oppdrett, og allerede fra starten av ønsker vi å føre en bestemt og fast avlspolitikk, der det kun avles på rasetypiske, psykisk stabile og friske individer.

Vi bruker mye tid og ressurser på å finne gode kombinasjoner i både her i Norge og i utlandet som skal styrke vår avl.

Vi går begge regelmessige kurs for påfylling, inspirasjon, kunnskap og erfaring! Både innenfor de forskjellige sportene, men også innenfor mentalitet, genetikk, avl og oppdrett. Kunnskap og generelt god forståelse på dette området er helt avgjørende for at vi skal  kunne gjøre et seriøs og nøye gjennomtenkt arbeid med avlen på våre hunder.

Vi er veldig opptatt av mentalitet.
Ordet "mentalitet" stammer fra latin, og det har med sinn, sjel, psyke å gjøre. Det er problematisk å skille de genetiske og miljømessige årsaker til "psyken". Når vi skal forklare et individs egenskap, tilbøyeligheter eller væremåter må vi ta hensyn til minst tre faktorer: Arv (gener), miljø og erfaringer gjennom livet. Kunnskap om hvordan lese en hunds mentalitet er viktig for oss og vårt avlsarbeid, slik at vi vet hva vi bør avle på og hva vi ikke bør avle på.
Les våre krav til avlshunder
her.

Som oppdretter er vi veldig opptatt av at valpene som kommer fra oss får et godt og innholdsrikt liv, hvor fokus blir satt på at hunden først og fremst er et familiemedlem, men også en brukshund. Vi er ikke så opptatt av hva man velger å bruke hunden til, men at den blir brukt til noe,  som f.eks. spor, lydighet, agillity, rallylydighet, IPO, ettersøk el.l.

​Vi stiller ingen krav om at hunden blir vist på utstilling, men vil sette stor pris på om valpekjøper ønsker å vise hunden når utstilling arrangeres i sitt nærmiljø.


Vårt oppdrett/kennelnavn er registrert i
Norsk Kennel Klubb, som igjen er underlagt FCI.
Det vil si at våre valpekull blir registrert i Norsk Kennel Klub.

Samarbeidspartnere:


Elisabeth Fostad


Jeg har i hele mitt liv vært glad i hunder, og kjøpte min første egne hund i 2007, Schäferhunden, RexJeg fikk fort interesse for utstilling og lydighet, og har vært med i hundemiljøet siden. I 2009 kom også schäfertispa Shanee i hus.Jeg ble kjent med Mette og Marius i 2012, via felles venner i schäferhundmiljøet i Trondheim. Jeg har i senere år blitt mer interessert i Hvit Gjeterhund og høsten 2015 begynte jeg å vise frem Mette sine Hvite Gjeterhunder på utstillinger. I desember 2015 inngikk jeg medeierskap i importhunden, Aschando, som Mette hentet inn fra Nederland. I senere tid har jeg inngått medeierskap i hundene Amarah og Dee-Zee. Jeg er utdannet fotograf og tar bilder for Kennel White Arctic Mist, og har satt sammen hjemmesiden. Vil du låne mine bilder fra hjemesiden, så spør og få tillatelse først.

B43R4077-web.jpg


Monica Nordbrekken

Jeg har bestandig vært glad i dyr, og da spesielt hund.
I 2010, 16 år gammel, kjøpte jeg min første hund, en hvit gjeterhund med navn Hakiara. I 2014 ble enda en hvit gjeterhund, Only Nala en del av gjengen. Jeg ble kjent med Metteog Marius i det hvite gjeterhundmiljøet. Jeg har fagbrevet i butikkfaget. Jobber en del, men største delen av dagene blir brukt på hund, og litt tegning. Hvit gjeterhund er helt klart rasen jeg har falt for.

60360146_10155889758401739_7200640872222818304_n.jpg

English: 

We are a family of 3 people, that live on a small farm at Byneset in Sør-Trøndelag, which is about a 25 minute drive from Trondheim. We have  1 cat and 3 White Swiss Shepherds living with us per today.

 

 

 

 Mette Vikan

I have been active with dogs since 1997,
I`ve owned several dog breeds; Rhodesian Ridgeback, German Shepherd, Cairn Terrier and White Swiss Shepherd. I got my first White Swiss Shepherd in 2012.

Although this is a fresh kennel, I have many years of expeirence breeding German Shepherds, and lately also Whithe Swiss Shepherd. I have competed in obedience and has won price as Mid-Norway champion in obedience. I train bloodtracking but also SL1 track. In recent years it is dog shows that has been prioritized.


I recently graduated as figurant for Mental Description (MH) and Functional Analysis (FA) . I also sit on the boards of NKC (Norwegian Kennel Club) Region Trøndelag, and will conduct NKC breeder school Part 1 in October 2016 and Part 2 in autumn 2017. Furthermore I will  attend courses in cynologi spring 2017.

 

 Marius Trane

I am quite fresh in the game, and my first dog was the German Shepherd In-Ter-Mezzo, who was broght into the family by Mette in 2012.  I have had a steep learning curve since that, and is eager to learn.  I am also a graduate figurant for Mental Description (MH), RIK Group C and Functional Analysis (FA) . I now own the German Shepherd, Quenzi. 

  

 

 


Our kennel and breeding strategy


We are a small kennel and we would like to pursue a determined and firm breedingprogram from the very beginning. We only use dogs that are breed typical specimens of the breed, mentally stable and healthy in our breeding program.  We spend a lot of time and money finding good combinations, in both here in Norwy and abroad to strengthen our breeding strategy.

Both Mette and Marius takes regular courses for filling, inspiration, knowledge and experience! Both within the different sports, but also in mentality, genetics and breeding. Knowledge and generally good understanding in this area is crucial for us to make a serious and carefully considered work with breeding our dogs.

Mental health is very important to us.
The word "mentality" derives from Latin, and has to do with mind, soul, and psyche. 
It is difficult to distinguish the genetic and environmental causes of "psyche ". When we explain an individual's property, inclinations or manners, we must pay attention to at least three factors: inheritance (genetics), environment and experiences through life.  Knowledge about the dogs mantality and how to read a dogs is very important to us and to our breeding program. It  gives us a good indication on which animals that should be part of the breeding program, and which ones that should not. Read about our requirements for our breeding dogs
here.

As breeders we we find it important that the puppies that come from us gets a rich and eventful life, where the focus is that the dog  is first and foremost a family member, but also a working dog.I  We are not concerned about what you choose to use the dog, but that it is being used to something like tracking, obedience, agility, rally obedience, IPO, etc. 

We make no claims about the dog being entered at dog shows, but will greatly appreciate it if the buyer wants to enter the dog in a dog show if there is a dog show near by where you live.Our kennelname is registered in the Norwegian Kennel Club, which is again subject to FCI.
This means all our puppies will be registered in the Norwegian Kennel Club
.
Cooperation partners:
Elisabeth Fostad

I have been a dog lover my whole life, and bought my first dog in 2007, the German Shepherd, Rex. I quickly developed interest for dog shows and obedience, and have been part of the dog community since then. In 2009 the German shepherd Shanee also joined our household.

I got to know Mette and Marius in 2012 through mutual friends in the German shepherd community in Trondheim.
I have in recent years become more interested in White Swiss Shepherd, and autumn 2015 I began to show Mette`s White Swhiss Shepherds at dog shows. In December 2015 I signed co-ownership agreement in import dog, Aschando, which Mette brought in from the Netherlands. Later i have signed co-ownership to Amarah and Dee-Zee.

I am graduated photographer and is taking pictures for Kennel White Arctic Mist, and have put together this web page. If you wish to borrow photos, please ask and get permission first.
Monica Nordbrekken


I have
 always been an animal lover, especially dogs. In 2010, at the age of 16, I bought my first dog, a White Swiss Shepherd, named Hakiara. In 2014, another White Swiss Shepherd, Only Nala joined in the family. In 2014 I became acquainted with Mette and Marius in the White Swiss Shepherd community. I work part, but majority of the days are spent on dogs and a little drawing. The White Swiss Shepherd is clearly the dog breed I've fallen for.

bottom of page